Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

25 ТЕРМІНІВ З ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Електропривод – електромеханічна система, призначена для приведення до руху механізмів і машин та керування цим рухом. Складається з електричного двигуна, перетворювача енергії, механічної частини та системи автоматичного керування.

Регульований електропривод – електропривод, здатний ціле­спрямо­ва­но змінювати швидкість руху та рушійний момент. До його складу обов’язково має входити перетворювач енергії.

Автоматизований електропривод – електропривод, який виконує свої функції автоматично, а завдання людини (оператора) полягає лише в контролі і подачі команди на початок руху та зупинку.

Електричний двигун (електродвигун) – електрична машина, яка перетво­рює електричну енергію на механічну. Є складовою частиною електропривода та основним типом двигунів у промисловості, на транспорті, комунальному господарстві та у побуті.

Електродвигун змінного струму – двигун, який для свого живлення потребує електричну енергію знакозмінного струму.

Електродвигун постійного струму – двигун, який для свого живлення потребує електричну енергію знакопостійного струму.

Перетворювач енергії – складова частина електропривода, від якої електричний двигун отримує електричну енергію. Є звичайно силовим електронним пристроєм, який здійснює перетворення роду електричної енергії.

Система керування електроприводом – система, яка складається з регулятора (регуляторів) та давачів і призначена для керування (звичайно автоматичного) швидкістю, моментом, струмом електричного двигуна, положенням виконавчого органу механізму.

Давач – пристрій, який вимірює поточне значення технологічного параметру (швидкості, положення, струму, напруги, тиску, температури тощо) та перетворює його на електричний сигнал.

Регулятор – керуючий пристрій (переважно електронний), який за допомогою давача слідкує за поточним станом об’єкту керування та формує сигнал керування ним.

Автоматизація – один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямо­ва­ний на застосування саморегульованих технічних засобів і систем керування в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації. Метою автоматизації є звільнення людини від участі в цих процесах або істотне зменшення міри цієї участі чи трудомісткості виконуваних людиною операцій.

Механічна частина електроприводу – сукупність механічних пристроїв, які забезпечують перетворення характеру руху (обертовий на поступальний) або величини швидкості. Для перетворення обертового руху на поступальний використовують кулько-гвинтові передачі, пари «зубчасте колесо/рейка», барабани. Для зменшення (збільшення) швидкості застосовують зубчасті редуктори (мультиплікатори).

Зворотний зв'язок – принцип керування, широко використовуваний в системах автоматичного керування (у тому числі в автоматизованому електроприводі). Реалізується за допомогою регулятора та давача. Згідно с принципом зворотного зв'язку зміна технологічного параметру (наприклад, швидкості) призводить до формування регулятором такого керуючого сигналу, який спричинює повернення до попереднього значення цього параметру.

Система автоматичного керування – сукупність регулятора, давача та об’єкту керування, в якій звичайно використовується принцип зворотного зв’язку. Забезпечує стабілізацію певного технологічного параметру або його зміну за заданим законом.

Програмований логічний контролер (ПЛК) – спеціалізований електрон­ний пристрій, що використовується для автоматизації технологіч­них процесів. На відміну від комп'ютера призначений не лише для обробки інформації, а й для керування виконавчими механізмами. Для цього він має велику кількість входів (для отримання інформації від давачів) та виходів (для передачі керуючих сигналів). Здатен тривалий час працювати в автоматичному режимі без втручання людини. Програмується за допомогою персонального комп’ютера з використанням спеціальних мов програмування.

Інвертор – силовий електронний перетворювач енергії, призначений для перетворення енергії постійного струму на енергію змінного струму (переважно з регульованою частотою). Використовується для живлення і регулювання швидкості обертання електродвигунів змінного струму (синхронних та асинхронних).

Випрямляч – силовий електронний перетворювач енергії, призначений для перетворення енергії змінного струму на енергію постійного струму (переважно з регульованим рівнем напруги). Найчастіше використовується для живлення і регулювання швидкості обертання електродвигунів постійного струму.

Перетворювач частоти – силовий електронний перетворювач енергії, призначений для живлення та регулювання швидкості електродвигунів змінного струму. Живиться від мережі змінного струму та складається з випрямляча та інвертора.

Промислова комунікаційна мережа – цифрова телекомунікаційна мережа, що зв'язує територіально розподілені давачі, виконавчі механізми, промислові контролери. Використовується в промисловій автоматизації для обміну інформацією між інтелектуальними технологічними пристроями і контролерами.

Електропривод із цифровим керуванням – електропривод, регулятори якого реалізовані на основі мікроконтролерів.

Мікроконтро́лер, або однокристальна мікроЕОМ – виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними функціями (лічильники, компаратори, аналого-цифрові перетворювачі та ін.). Програмування мікроконтролерів зазвичай здійснюється на мовах асемблер або С, є основою сучасних систем автоматизації, електроприводів с цифровим керуванням, вмон­то­ва­них систем.

Мікропроце́сор – програмована інтегральна мікросхема, яка виконує функції центрального процесора або спеціалізованого процесора.

Частотно-керований електропривод – електропривод змінного струму з перетворювачем частоти. Різновид електроприводу, що найбільш ін­тен­сив­но розвивається протягом останніх років.

Панель людино-машинного інтерфейсу (операторська панель) – спеціалі­зова­ний обчислювальний пристрій, призначений для взаємодії оператора та ПЛК. Має сенсорний дисплей (для відображення текстової, цифрової та графічної інформації) та органи керування. Обмін інформацією з ПЛК здійснюється через промислову комунікаційну мережу. Прог­ра­му­ється за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Пристрій плавного пуску (софтстартер) – перетворювач енергії, призна­че­ний для плавного розгону та гальмування електродвигунів змін­ного струму. Здатний обмежувати рівень пускового струму та динамічних на­ван­та­жень механічної частини електроприводу.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт